Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Regulamin szkolenia on-line
Regulamin szkolenia on-line

REGULAMIN WEBINARÓW ORAGNIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ®

 

 1. Definicje

 

 1. Usługodawca – ERSO Magdalena Gaweł, 31-521 Kraków ul. Rakowicka 65, NIP: 813-32-70-872.
 2. Webinar – szkolenie internetowe organizowane przez Usługodawcę w celu pogłębiania wiedzy Użytkownika w terminie, czasie trwania oraz zakresie wskazanym przez Usługodawcę.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Użytkownik– Osoba, która w sposób wskazany przez Usługodawcę wyraziła wolę uczestnictwa w webinarium.
 5. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa
  i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
 6. osoba prawna,
 7. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę z Administratorem w zakresie oferowanych przez niego w serwisie usług

która w sposób wskazany przez Usługodawcę wyraziła wolę uczestnictwa w webinarium.

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Umowa – umowa na udział w webinarium zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. Materiały –informacje przekazane przez Usługodawcę w trakcie webinarium z użyciem tekstu, obrazu lub dźwięku, w tym utwory w rozumieniu ustawy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231.

 

 1. Ogólne informacje o webinarium

 

 1. Usługodawca określa szczegółowy zakres tematyczny webinarium, datę przeprowadzenia,
  czas trwania oraz cenę poprzez stosowne ogłoszenie w serwisie
  https://centrummetodykrakowskiej.pl lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.
 2. Usługodawca może określić minimalną lub maksymalną liczbę użytkowników kierując się możliwościami technicznymi.
 3. Webinar nie zapewnia możliwości kontaktu głosowego lub wizyjnego pomiędzy Użytkownikami.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do utrwalania treści webinarium pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w nim.

 

 

 

 

 

 

 • Wymagania techniczne

 

 1. W celu skorzystania z webinarium koniecznym jest korzystanie z urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, łącza o przepustowości umożliwiającej przeprowadzenia webinarium oraz adresu poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca w zaproszeniu do webinarium udostępnia narzędzie służące do przetestowania
  czy wymagania sprzętowe lub systemowe zostały spełnione.
 3. Użytkownik obowiązany jest spełnić wymagania techniczne we własnym zakresie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

 

 1. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy

 

 1. Usługodawca informuje o szczegółowym zakresie tematycznym webinarium, dacie przeprowadzenia, czasie trwania oraz cenie webinarium poprzez stosowne ogłoszenie w serwisie https://centrummetodykrakowskiej.pl, w szczególności pod adresem https://centrummetodykrakowskiej.pl/aktualnosci/webinary/ lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.
 2. Użytkownik wykupując dostęp do webinarium wyraża wolę zawarcia umowy, akceptacji oraz przestrzegania regulaminu.
 3. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w webinarium do czasu rozpoczęcia szkolenia pod warunkiem zgłoszenia woli rezygnacji Usługodawcy przez rozpoczęciem szkolenia.
 4. Użytkownik traci prawo do rezygnacji z webinarium w momencie rozpoczęcia szkolenia.
 5. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
  z zastrzeżeniami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, w szczególności wtedy, gdy rozpoczął korzystanie z usług lub gdy korzystanie z usług było możliwe.

 

 1. Prawa i obowiązki stron.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia webinarium w zakresie oraz formie określonej w stosownym ogłoszeniu przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia usług, gdy określone działanie lub zaniechanie Użytkownika narusza przepisy regulaminu, stosowne przepisy prawa, prawa osób trzecich lub ich dobra osobiste oraz, gdy poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik dokonuje rejestracji materiałów.
 3. Użytkownik ma prawo do równego udziału w webinarium, w szczególności prawo do zadawania pytań oraz prawo do zachowania prywatności, w tym ochrony dóbr osobistych.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z webinarium w sposób zgodny z umową
  i przeznaczeniem, w szczególności do przestrzegania zapisów regulaminu, przepisów prawa.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania prawa osób trzecich oraz ich dóbr osobistych.

 

 1. Własność intelektualna/Dobra osobiste

 

 1. Materiały uzyskane przez Użytkownika w trakcie webinarium mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie na użytek własny w celach dydaktycznych lub naukowych. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestracji, zwielokrotnienia lub wprowadzenia do obrotu informacji oraz materiałów pozyskanych w trakcie webinarium bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 2. Informacje przekazane przez Usługodawcę w trakcie webinarium z użyciem tekstu, obrazu lub dźwięku, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz podlegać ochronie w zakresie w ustawie przewidzianym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestracji oraz wykorzystania poszczególnych zagadnień poruszanych na webinarium wyłącznie w celach edukacyjnych z zachowaniem pełnej anonimizacji, na co Użytkownik, zawierając umowę, wyraża zgodę. Na pisemny wniosek Użytkownika Usługodawca może usunąć zarejestrowane treści.

 

 • Reklamacje

 

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w formie piśmiennej na adres wskazany w pkt. I.1 lub elektronicznej na adres webinar@centrummetodykrakowskiej.pl w terminie czternastu dni od dnia zaistnienia okoliczności objętej reklamacją
 2. Użytkownik wskazuje w reklamacji dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oraz umowę wraz z określeniem przedmiotu reklamacji.
 3. Usługodawca potwierdza przyjęcie reklamacji przy użyciu środka użytego do jej złożenia.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpoznać reklamację w terminie czternastu dni od zgłoszenia
  z uwzględnieniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.

 

 • Polityka prywatności.

Serwis prowadzi politykę prywatności, w której określa zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych, danych osobowych użytkowników oraz zasady postępowania z plikami cookies pod adresem:

https://centrummetodykrakowskiej.pl/polityka-cookies/

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 jest - ERSO Magdalena Gaweł, 31-521 Kraków ul. Rakowicka 65, NIP: 813-32-70-872.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora w celach świadczenia usług drogą elektroniczną. W ramach powyższego Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji umowy a ich pozyskanie nie wymaga uprzedniej zgody.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.
 5. Serwis, w zależności od wybranej usługi, może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. inne niż powyższe wyłącznie w zakresie, jeżeli jest to konieczne dla celów realizacji umowy, wykonania obowiązku ciążącego na administratorze.
 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w sytuacji
  gdy jest to niezbędne dla celów realizacji umowy lub wynika to z obowiązku ciążącego
  na administratorze.
 2. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom współpracującym dla celów realizacji umowy - podmiotom obsługującym płatność przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe przechowywane sąd przez Administratora przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.
 4. Użytkownik uprawniony jest do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02);
 2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1,
 3. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.
  z dnia 2017.06.24);
 5. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13);
 6. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2017.880 t.j.
  z dnia 2017.05.05
 7. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 1. Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie w serwisie nowej treści regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po dacie obowiązywania.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03-04-2020 r.