Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Anita Lorenc
Anita Lorenc

Zainteresowania naukowe

 • fonetyka eksperymentalna i kliniczna
 • badanie wymowy z zastosowaniem artykulografii elektromagnetycznej
 • metoda werbo-tonalna
 • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii (w tym z powodu uszkodzeń słuchu)
 • programowanie języka

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2018 – kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko
 • od 2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 2016 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2007–2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2006 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998–2007 – asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 1998 – dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Opiekun stażu naukowego dr hab. Katarzyny Klessy, prof. UAM, realizowanego w Pracowni Fonetyki Stosowanej IPS UW finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2018/02/X/HS2/03593).
 • Kierownik projektu naukowo-badawczego nr 2012/05/E/HS2/03770 pt. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00 pt. Encyklopedia logopedii, narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczącym przesiewowych badań słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem programów „Słyszę...” i „Mówię...” opracowanych przez IFPS i Katedrę Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej. Udział w pracach nad polską, angielską i hiszpańską wersją językową testu „Mówię…”.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym pt. Badania epidemiologiczne uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przeprowadzanym na terenie wszystkich województw w Polsce przez pracowników naukowych oraz studentów z Brigham Young University w Provo, Utah (USA), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
 • Wykonawca w pracach realizacyjnych bazy danych mowy polskiej w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. COPERNICUS 1304-BABEL–A Multilanguage Database.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w kadencji 2017-2020.
 • Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od 2018 r.
 • Członek Association for Laboratory Phonology od 2018 r.
 • Od 2017 roku członek międzynarodowej grupy DELAD pracującej nad utworzeniem cyfrowego archiwum mowy zaburzonej w powiązaniu z instniejącymi infrastrukturami zasobów, takimi jak CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) oraz dzieleniu  się nim z zainteresowanymi badaczami.
 • Członek Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2017 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego od 2016 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2019 r.
 • Odznaczenie medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2016 r.
 • Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 r.
 • Zespołowa nagroda XI konkursu European Language Label (ELL) w 2012 r., przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział w charakterze wykonawcy).

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

 • 2016 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2006 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 rok: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998 rok: dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa (egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym).