Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Konferencja - X-lecie Centrum Metody Krakowskiej - wiedza, doświadczenie, praktyka - nowe perspektywy - dzień 1

 Kraków, Podchorążych 2
 18-19 września 2020
Organizator:
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agata Dębicka-Cieszyńska, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Władysław Miodunka, Anita Lorenc
 Opiekun:
Jędrzej Cieszyński
jedrek@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
tel. 517067207
 Cena: 200.00 zł
Zapisy zakończone

Program

 

9:00 - 10:00 - przywitanie i zapisy

10:00 - 10:30 - prof. Władysław Miodunka, dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła "Interdyscyplinarność w logopedii - związki logopedii krakowskiej z glottodydaktyką"

10:30 - 11:00 - prof. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska "Dziecięca apraksja mowy w kontekście Metody Krakowskiej"

11:00 - 11:15 - przerwa

11:15 - 11:45 - prof. Anita Lorenc - "Zjawisko wymowy grzbietowej w świetle badań artykulograficznych. Implikacje dla praktyki logopedycznej"

11:45 - 12:15 - prof. Alina Maciejewska "Prosty język a skuteczność Metody Krakowskiej®"

12:15 - 12:45 - prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek "Rozwój Metody Krakowskiej w świetle neuronauk"

12:45 - 13:15 - prof. Marta Korendo "Jak nowe badania neurobiologiczne zmieniają definicję dysleksji"

13:15 - 14:15 - przerwa

14:15 - 14:30 - dr Anna Nallur - "Rola rodzica w terapii dziecka Metodą Krakowską. Logoterapia."

14:30 - 14:45 - mgr Anita Borghese - "Metoda Krakowska za granicą"

14:45 - 15:00 - mgr Agata Dębicka-Cieszyńska "Concrete-Pictorial-Abstract - Metoda Krakowska i matematyka Numicon"

15:00 - 15:15 - dr Łucja Skrzypiec - Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w edukacji przedszkolnej.

15:15 - 15:30 - mgr Agnieszka Wojtala - "Metoda Krakowska w szkole publicznej"

15:30 - 15:45 - mgr Olga Sygit "MTG jako wsparcie Metody Krakowskiej"

15:45 - 16:30 - dyskusja

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w sytuacjach losowych.

Prowadzący

Jagoda Cieszyńska

Prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest członkiem:

 • Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

 • Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
 • Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UKEN jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Publikacje

Agata Dębicka-Cieszyńska

Mgr Agata Dębicka-Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej przygotowując wspólnie z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską oraz dr hab. prof. UKEN Martą Korendo - Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją (Test SWM). Jest współzałożycielem Centrum Metody Krakowskiej gdzie pracuje jako terapeuta. W obszarze jej zainteresowań znajdują się metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, kształtowanie się dominacji stronnej u dzieci, wczesna nauka czytania, problemy zagrożenia dysleksją oraz trudności w czytaniu i pisaniu. W swej pracy stosuje elementy MTG – Manualnego Torowania Głosek. W Centrum Metody Krakowskiej® pełni również funkcję grafika – zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnej firmy jak również tworzeniem wszelkiej grafiki użytkowej oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Jest autorką lub współautorką wielu pomocy ułatwiających prowadzenie terapii neurobiologicznej i przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i innymi zakłóceniami rozwoju jak również książeczek dla dzieci tworzonych w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjna Naukę Czytania®.

Ukończyła kurs Discover Numicon at Foundation Stage w Oxford University Press w Londynie.

W CMK stworzyła i opracowała program warsztatów łączących naukę czytania i wczesną naukę matematyki "Czytam i liczę SENSYLAB"

Hobbystycznie zajmuje się również projektowaniem i stylizacją wnętrz.

Publikacje

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii   i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ZOZ MSW w Poznaniu), terapeuta Metody Krakowskiej, twórca Ośrodka Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest neurobiologiczne podłoże anomii, czyli zaburzeń aktualizacji nazw pospolitych (nomina appellativa) i własnych (nomina propria). Przebieg procesów nominacyjnych bada zarówno w normie, jak i w patologii  (w afazji, w dyspragmatyzmie, w chorobach otępiennych, w dysleksji).

 

Dyplomy, certyfikaty i stopnie naukowe

 • Certyfikat Zawodowy Nr 01033/15/163/2012 nadany przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy,
 • tytuł neurologopedy, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004–2005),
 • tytuł logopedy dyplomowanego, Studia Podyplomowe w Zakresie Logopedii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2002–2004),
 • uprawnienia lektora języka polskiego jako obcego, Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie (2000–2001),
 • doktorat uzyskany w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii (2000),
 • magisterium uzyskane w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (1996).
Władysław Miodunka

W 1967 ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UJ. Rok później został zatrudniony w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej na tej uczelni. W 1973 uzyskał stopień naukowy doktora, habilitował się w 1979. W latach 1980–2004 pracował w Instytucie Badań Polonijnych. W 1991 został profesorem nauk humanistycznych.

W swoich badaniach zajmuje się w szczególności językoznawstwem polonistycznym oraz językoznawstwem stosowanym do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, a także zagadnieniom bilingwizmu. Opublikował m.in. cztery monografie oraz kilka podręczników (w tym pierwszy do nauki języka polskiego w Brazylii). Autor serii Cześć, jak się masz?, jest jednym z pionierów glottodydaktyki polonistycznej.

Pod koniec lat 70. kierował Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w 1980 był twórcą Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. W 2001 należał do organizatorów Katedry Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Od 2001 do 2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2002 został powołany na stanowisko prorektora tej uczelni do spraw polityki kadrowej i finansowej.

Jest członkiem prezydium Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Komitecie Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Od 2003 stoi na czele działającej przy MENPaństwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 1 stycznia 2005 kieruje Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Prowadził także wykłady na uczelniach zagranicznych, w tym w Tuluzie, Kurytybie, na amerykańskich Uniwersytetach Wayne State i Stanforda, a także na Uniwersytecie Moskiewskim.

Anita Lorenc

Zainteresowania naukowe

 • fonetyka eksperymentalna i kliniczna
 • badanie wymowy z zastosowaniem artykulografii elektromagnetycznej
 • metoda werbo-tonalna
 • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii (w tym z powodu uszkodzeń słuchu)
 • programowanie języka

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2018 – kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko
 • od 2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 2016 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2007–2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2006 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998–2007 – asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 1998 – dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa.

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Opiekun stażu naukowego dr hab. Katarzyny Klessy, prof. UAM, realizowanego w Pracowni Fonetyki Stosowanej IPS UW finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2018/02/X/HS2/03593).
 • Kierownik projektu naukowo-badawczego nr 2012/05/E/HS2/03770 pt. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00 pt. Encyklopedia logopedii, narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczącym przesiewowych badań słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem programów „Słyszę...” i „Mówię...” opracowanych przez IFPS i Katedrę Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej. Udział w pracach nad polską, angielską i hiszpańską wersją językową testu „Mówię…”.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym pt. Badania epidemiologiczne uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przeprowadzanym na terenie wszystkich województw w Polsce przez pracowników naukowych oraz studentów z Brigham Young University w Provo, Utah (USA), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
 • Wykonawca w pracach realizacyjnych bazy danych mowy polskiej w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. COPERNICUS 1304-BABEL–A Multilanguage Database.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w kadencji 2017-2020.
 • Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od 2018 r.
 • Członek Association for Laboratory Phonology od 2018 r.
 • Od 2017 roku członek międzynarodowej grupy DELAD pracującej nad utworzeniem cyfrowego archiwum mowy zaburzonej w powiązaniu z instniejącymi infrastrukturami zasobów, takimi jak CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) oraz dzieleniu  się nim z zainteresowanymi badaczami.
 • Członek Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2017 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego od 2016 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2019 r.
 • Odznaczenie medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2016 r.
 • Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 r.
 • Zespołowa nagroda XI konkursu European Language Label (ELL) w 2012 r., przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział w charakterze wykonawcy).

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

 • 2016 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2006 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 rok: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998 rok: dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa (egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym).